Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen ABC Belettering, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de
Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop
de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze
juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te
nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de
Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies
die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor
rekening en risico van de Wederpartij.
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan
het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de
overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te
verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle
schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of
indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in
dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de
verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et
cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling
3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit
een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien
bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan
worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt
en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in
overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker
anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -
ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker
vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoeren
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Prijzen zijn inclusief BTW. Productspecificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
Afbeeldingen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.